| за нас | състав | направления | дейности | семинари | връзки | еБиблиотека | история | форум | контакти |    

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Готови за реализация продукти


 1. Система за управление на отдалечен енергиен обект
 2. Модул за обслужване на различни интерфейси и сензори по жичен и безжичен комуникационен канал
 3. Модул за свързване на Етернет и JenNet мрежи
 4. Модул за управление на технологични обекти
 5. Модул за видео наблюдение и управление на технологични устройства
 6. Операторска станция за подръжка на комуникация по безжичен интернет с отдалечени контролери
 7. Независима от електрическата мрежа система за LED осветление (Solar LED)


 1. Система за управление на отдалечен енергиен обект
  Готовност: разработен прототип, пред внедряване.
  Ключови думи: микропроцесорен контролер, безжична комуникация, процес контрол, Интернет.
  Описание: Устройството включва разпределена система от 3 микроконтролери предназначени за управление и наблюдение на МЕРЕП - мощен електронен регулируем преобразувател. Последният се намира в отдалечен район и работи в автономен режим. Системата за управление се състои от следните модули, реализиращи йерархична структура:
  • основен модул, базиран на микроконтролер ATmega2560, с вграден GPRS/GPS модем, микроконтролер JN 5139 за достъп до останалите модули по безжичен интерфейс и усройства за съхраняване на измерените данни;
  • модул за управление на МЕРЕП, реализиращ алгоритъм PEAK POWER TRACKING, осигуряващ безжична комуникация с основния модул на базата на микроконтролер JN 5139, вграден в модула за управление;
  • модул за визуален контрол, поддържащ видео камера за наблюдение на управляемия обект. Този модул, базиран на микроконтролер JN 5139, осигурява безжична комуникация към основния модул, позволяваща прехвърлянето на видео- кадри към него;
  • захранващ блок, реализиран с DC/DC преобразуватели и съответни конвертори на различните работни напрежения. Основен енергиен източник за всички модули на системата е акумулатор, презарежда от МЕРЕП. Използваните комуникационни протоколи са: TCP/IP; GPRS; SMS; JenNet; USB
  Специализирано програмно осигуряване дава възможност за дистанционно управление/наблюдение на МЕРЕП, чрез използване на операторска станция, реализирана на базата на РС. Функционирането на системата за управление позволява работата на МЕРЕП в ръчен и автоматичен режим, като текущия контрол се поддържа от модула за управление. Периодично се събират данни за функционирането на устройството, които всеки 10 секунди се изпращат от основния модул към операторската станция в качеството на рапорт, използвайки GPRS/Internet. Операторската станция може да подаде заявка за изображение, в който случай се формира J-peg на обекта и изпраща към нея. Операторската станция може да формира и команди за управление на МЕРЕП, при което те се изпращат като SMS или он-лайн съобщения към управляващата система. В компютъра на управляващата станция се поддържа база от данни за рапортите и изображенията, които могат да са достъпни от друг компютър, благодарение на вграден в горепосочения на Echo server.
  Област на приложение: Дистанционно управление и наблюдение на малки Водно- Електрически Централи

 2. Модул за обслужване на различни интерфейси и сензори по жичен и безжичен комуникационен канал
  Готовност: разработен прототип, внедрен
  Ключови думи: ATmega2560, JN5139/48, GPRS, Internet, JenNet, Gateway, 1_Wire bus, температура, влажност.
  Описание: Модулът е мултипроцесорен контролер, предназначен за обслужване на информационни канали имащи различни физически интерфейси. Той е проектиран на базата на микроконтролер- ATmega2560, в качеството на главен процесор и обслужващ резидентните и външни за модула сензори и актуатори. Модулът включва вграден или външен GPRS/GPS модем - за комуникации по GPRS и Интернет, JN5139/48 в качеството на координатор на външна безжична LAN от тип JenNet на безжични сензор-устройства, а също така набор от сензори, актуатори и други елементи, осигуряващи неговата автономна работа. Поддържа се енергийно независими банка данни с обем 512 K, за съхраняване на информацията от комуникацията и измерванията както и календар-часовник. Сензорите, резидентни на модула, измерват влажност и температура. Вграден е 1- Wire Bus интерфейс за поддръжка на външни сензори и актуатори включени към тази магистрала. По този начин модулът може да поддържа до 8 външни устройства на фирмата Maxim/Dallas по едножична магистрал с дължина до 80 м. Включена е поддръжката на четири аналогови 10- битови входа (0-20V), осем цифрови TTL изходи, четири TTL входа, 2- редово LCD.
  Област на приложение: Логистика, връзка между различни интерфейси, М2М

 3. Модул за свързване на Етернет и JenNet мрежи
  Готовност: разработен прототип, пред внедряване.
  Ключови думи: Етернет, JenNet, Gateway
  Описание: Модулът е реализиран на базата на JN5148 и конвертор Етернет/Сериен интерфейс. Той включва програмно осигуряване, реализиращо поддръжка на Етернет - протокол, TCP/IP, HTTP - сървър и JenNet, като реализира свързващо устройство между двата вида мрежи - Интранет и JenNet. Устройството функционира едновременно като сървер в Интранет и координатор в JenNet LAN. Програмното осигуряване позволява дифиниране от страна на потребителя на мрежовите параметри на сървера. Използват се специализирани интерфейсни безжични протоколи за достъп до устройствата от локалната безжична мрежа.
  Област на приложение: Модулът може да се използва при изграждане на хибридни мрежи, при реализация на проекти в Сградната автоматизация и Процес контрола

 4. Модул за управление на технологични обекти
  Готовност: разработен прототип, пред внедряване.
  Ключови думи: JenNet, процес контрол.
  Описание: Модулът е реализиран на базата на JN5148 и е предназначен за управление на технологични обекти и машини. Той включва поддръжка на обработката на данните от четири аналогови и два цифрови входа, както и формиране на състоянието на един аналогов и два цифрови изхода. Аналоговите входове позволяват обработка на сигнали от вида (4-20 mA) или (0-10 V), а аналоговия изход формиране на сигнал (0-10 V). Цифровите изходи са галванично развързани и се захранват с външно напрежение от потребителя. Модулът реализира безжична комуникация в рамките на JenNet мрежа в качеството на мрежово устройство.
  Област на приложение: Модулът може да се използва като специализиран контролер при изграждане на безжични мрежи, при реализация на проекти в Сградната автоматизация и Процес контрола.

 5. Модул за видео наблюдение и управление на технологични устройства
  Готовност: разработен прототип, пред внедряване.
  Ключови думи: JenNet, процес контрол, видео наблюдение, температура, влажност, 1- Wire Bus.
  Описание: Модулът е реализиран на базата на JN5148 и е предназначен за управление на технологични процеси и машини. Той поддържа работата на вградена видео камера, осигуряваща визуална информация за управлянания обект с J-peg формат на изображението. Включена е поддръжка на два цифрови входа, както и формиране на два цифрови изхода. Цифровите изходи са галванично развързани и се захранват с външно напрежение от потребителя. Модулът притежава система за поддръжка на температурата и влажността в близост до обектива на видео камерата. За целта в него е вграден сензор за наблюдение на влажността и температурата, а също така резисторна група, осигуряваща отоплението на модула. Вграден е 1- Wire Bus интерфейс за поддръжка на външни сензори и актуатори включени към тази магистрала. По този начин модулът може да поддържа до 8 външни устройства на фирмата Maxim/Dallas по едножична магистрал с дължина до 80 м. Модулът реализира безжична комуникация в рамките на JenNet мрежа в качеството на мрежово устройство.
  Област на приложение: Модулът е проектиран да работи като устройство свързано към сериен интерфейс на стандартен персонален компютър, или по безжичен интерфейс ZigBee като допълнителна периферия и при заявка дава съответния кадър.

 6. Операторска станция за подръжка на комуникация по безжичен интернет с отдалечени контролери
  Готовност: разработен прототип, пред внедряване.
  Ключови думи: TCP/IP, процес контрол, видео наблюдение, сензори, 1- Wire Bus, текстова и графична обработка на информацията.
  Описание: Операторската станция е предназначена за отдалечен достъп и управление на устройства, притежаващи GPRS интерфейс (предполага се че те имат вграден GPRS модем и могат да изпълняват функциите на Gateway в хибридна мрежа). Разработен е програмен пакет, позволяващ достъпа до отдалечено устройство (client, server software), тестването и управлението на всички функции, поддържани от това устройство чрез изполване на РС с постоянен IP, с помоща на програмен канал(socket), поддържан от Интернет. Работата на операторската станция не влияе върху нормалния работен режим на отдалеченото устройство (т. е . комуникацията между операторската станция и отдалеченото устройство е прозрачна по отношение на устройството). Реализирани са команди за активиране и достъп до ресурсите както на устройството поддържащо връзка по GPRS,така и устройствата включени в локална мрежа с координатор това устройство. Командите могат да се разширяват с нови и да се обслужват нови устройства. Област на приложение: Поддръжка на интернетски (HTML) приложения

 7. Независима от електрическата мрежа система за LED осветление (Solar LED)
  Готовност: разработен, тестван и изпитан прототип.
  Ключови думи: Ключови думи: Solar LED
  Описание: Системата се състои от фотоволтаик (соларен панел), управляващ контролер, специализиран акумулатор за циклично приложение и LED модул - за осветление.
  • Фотоволтаичният панел е монокристален SI - 90W, Impp - 5,6A, Vmpp - 17,3V.
  • Микропроцесорен програмируем PWM контролер. Преобразува енергията от соларния панел и управлява процеса на зареждане на акумулатора. Предпазва батерията от презареждане и от дълбоко разреждане и управлява товара (LED панел).
  • Акумулаторът е специализиран за фотоволтаични приложения с дълъг експлоатационен живот - над 1300 цикли на презареждане при DOD (Depth of discharge) - 75%.
  • LED панел 30W с мощни светодиоди - 120lm/W, 4500K.
  Област на приложение: Системата е предназначена за осветяване на обекти без връзка с електрическата мрежа.Актуализация: 06.01.2015